Dirty Mind
Produkty dodane do koszyka

REGULAMIN PROJEKTU
„Dirty Minded People”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt jest organizowany pod nazwą „Dirty Minded People”

2. Organizatorem projektu jest firma Dirty Mind, z siedzibą: ul. Antoniówka 339, 26-630 Jedlnia Letnisko (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad uczestnictwa w projekce na każdym etapie jego trwania.

4. Projekt nie jest ograniczony czasowo, a o jego rozpoczęciu, jak również zakończeniu decyduje organizator. 

5. Projekt odbywa się na terenie Polski.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników projektu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędnydo przystąpienia przez Uczestnika do projektu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

7. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki udziału w projekcie. 

 

§ 2 CZAS, WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Projektu („Uczestnik”) jest każda osoba fizyczna, która otrzymała jedną z podróżujących bluz i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego na udział w projekcie. 

2. Osoba uzyskuje status „uczestnika” projektu w momencie otrzymania jednej z podróżujących bluz i ma prawo podjąć się zadania lub zrezygnować z udziału w projekcie oddając bluzę osobie od której ją otrzymała.  

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie następujących warunków: 

a) osoba biorąca udział w projekcie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. ;

b) osoba biorąca udział w projekcie ma za zadanie w ciągu 10 dni od otrzymania jednej z podróżujących bluz:

* wykonać zdjęcia w bluzie

* opisać swoją historię w której pokaże jak aktywnie żyje i jakie ma pasje oraz co ją kręci w życiu

* podesłać nam stworzony materiał na maila: project@dirtymind.pl wraz z imieniem i nazwiskiem, informacją o miejscu w którym zostały wykonane zdjęcia oraz musi wyrazić zgodę na publikację treści i wizerunku zamieszczając w treści maila klauzulę:

Zapoznałem/łam się z treścią regulaminu projektu „Dirty Minded People” i w pełni go akceptuję. Tym samym zgadzam się na publikację przesłanych treści (zdjęć, nagrań wideo, treści mojej historii oraz innych nadesłanych w załącznikach tego maila) i użycie ich w celach promocyjnych i marketingowych przez firmę Dirty Mind w całości lub we fragmentach. Wyrażam również zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku i oświadczam, że nie będę rościć praw do treści użytych przez Dirty Mind wynikających z tego projektu. 

* podesłać nam namiary na kolejną osobę, której została przekazana bluza: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy 

c) na nadesłanym materiale musi być widoczny nasz produkt, a materiał nie może naruszaćpraw autorskich oraz dóbr osobistych.

4. Uczestnik oświadcza, że: 

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępujedo projektu; 

b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, 

d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w projekcie.

 

§ 3 NAGRODY 

1. Każdy uczestnik projektu, który spełni jego warunki i nadeśle materiał do firmy DirtyMind otrzyma w zamian bon rabatowy na zakupy w wysokości 20, 30 lub 40% oraz specjalną dedykowaną koszulkę do swojego zamówienia. 

2. O wysokości kodu rabatowego decyduje organizator i jest ona uzależniona od jakości otrzymanego materiału promocyjnego. 

3. Dedykowaną koszulkę otrzymają jedynie uczestnicy, którzy dokonają zakupy przy użyciu otrzymanego kodu rabatowego. 

4. Kod można wykorzystać jednokrotnie.

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju. 

6. Uczestnik może zrzec się Nagrody za uczestnictwo, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody. 

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad projektu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

8. Uczestnicy projektu po nadesłaniu swojego zgłoszenia drogą mailową otrzymają wiadomość zwrotną do 14 dni, która będzie zawierać kod rabatowy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród z racji na niespełnione walory merytoryczne oraz artystyczne zgłoszonych prac.  

 

§ 4 PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik projektu oświadcza, że posiada prawa autorskie do utworu biorącego udział w projekcie oraz wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnienie wizerunku.

2. Warunkiem wydania wszystkich nagród jest przeniesienie nieodpłatnie przez Uczestnika projektu na firmę Dirty Mind autorskich praw majątkowych do pracy zgłoszonej do projektuw zakresie określonym przez Organizatora, czyli na następujących polach eksploatacji: 

a) powielanie utworu – w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Warunkiem udziału w projekcie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska.

2. Przystępując do projektu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: administratorem danych jest firma Dirty Mind z siedzibą: ul. Antoniówka 339, 26-630 Jedlnia Letnisko. Dane podawane przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia projektu. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy firmy Dirty Mind. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika projektu (za zgodę rozumie się wysłanie maila z materiałem wg wytycznych zawartych w regulaminie projektu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie organizowanego przez firmę Dirty Mind. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia projektu oraz po jego zakończeniu, do momentu przekazania nagród zwycięzcom. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane. Podane dane osobowe nie będą przekazywane dalej. 

 

§ 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Projektu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżącychpo stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w projekcie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. W szczególności jeśli uczestnicy ingerują w mechanizm działania projektu w sposób niezgodny z jego założeniem.

4. Na prośbę organizatora uczestnik ma obowiązek zwrotu otrzymanej bluzy i tym samym przesłanie jej na koszt organizatora na wskazany adres do 14 dni od otrzymania wiadomości z prośbą. 

 

§ 7 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania projektu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości mailowej.

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie zwrotnych wiadomości. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w projekcie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej firmy Dirty Mind.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z uczestnictwa w projekcie będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

 

Zapisz się na newsletter

Dołącz do nas aby być na bieżąco z wszystkimi najnowszymi produktami oraz promocjami.

Jesteśmy na